416 Lượt xem
16/04/2021

Bán Xút vảy 99%. Dùng trong công nghiệp hóa chất t...

11,500đ (Đúng giá)

KCN Amata, Đường 13, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
hàng đầu